logo
 

FC
 
 
Znajdź swoje biuro    
Płatności


Przypominamy, że rachunki za usługi telekomunikacyjne w MNI Centrum Usług S.A. mogą Państwo opłacać:

 • w wybranych Biurach Obsługi Klienta w Radomiu, przy ul. Poniatowskiego 4 i Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sulejowskiej 45
 • uruchamiając usługę Polecenie Zapłaty

Polecenie zapłaty

Aby zaoszczędzić czas oraz uniknąć ewentualnego obciążenia odsetkami karnymi za spóźnioną płatność, mogą Państwo skorzystać z usługi „Polecenie Zapłaty". Od momentu jej uruchomienia rachunki są regulowane przez Państwa bank automatycznie i terminowo. Nie ma potrzeby dokonywania przelewu środków w banku lub na poczcie.

Polecenie zapłaty to usługa bankowa polegająca na automatycznym regulowaniu przez bank płatności na rzecz wystawcy rachunku, a w tym przypadku na rzecz MNI Centrum Usług (dawniej MNI Telecom). MNI Centrum Usług po otrzymaniu od Abonenta dwóch egzemplarzy upoważnienia będzie pobierała należności bezpośrednio ze wskazanego rachunku bankowego. Konto będzie obciążane nie wcześniej niż w terminie płatności rachunku.

Oryginały faktur będą wysyłane nadal do Abonenta, nie ma więc obaw co do utraty możliwości kontroli operacji na rachunku. Opłata z tytułu realizacji polecenia zapłaty w większości banków jest niższa niż w przypadku opłacania rachunku w sposób tradycyjny, a niektóre z nich nie pobierają jej wcale. Jeżeli Abonent nie jest w pełni zadowolony z zasad działania polecenia zapłaty w każdej chwili może upoważnienie wycofać.

Wystarczy wypełnić formularz i podpisać dwa egzemplarze upoważnienia. Podpis musi być zgodny ze wzorem złożonym w banku, w przeciwnym razie bank nie zaakceptuje upoważnienia.

Formularze do pobrania:

Zgoda do obciążania rachunku

Odwołanie zgody do obciążania rachunku

Przykładowe pytania:

Co to jest polecenie zapłaty (direct debit)?
Jest to usługa bankowa polegająca na automatycznym regulowaniu przez bank płatności na rzecz wystawcy rachunku. W okresie od dnia wystawienia do dnia wymagalności faktury rachunek bankowy abonenta sieci Pilicka zostanie obciążony kwotą wynikającą z faktury za usługi telekomunikacyjne za dany miesiąc. MNI Centrum Usług po otrzymaniu od Klienta dwóch egzemplarzy upoważnienia będzie pobierała należności bezpośrednio ze wskazanego rachunku bankowego.

Jakie są korzyści dla Klienta wynikające ze stosowania polecenia zapłaty?

 • Klient nie musi pamiętać o terminach płatności.
 • Klient nie naraża się na opłaty za spóźnioną płatność.
 • Polecenie zapłaty eliminuje konieczność stania w kolejkach w banku lub na poczcie oraz wypełniania druków przelewu.
 • Klient ma prawo do reklamowania płatności i ewentualnego odwołania polecenia zapłaty (tej cechy nie posiada żadna inna forma płatności).
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z płacenia w drodze polecenia zapłaty.
 • Szybki sposób uruchomienia polecenia zapłaty (wystarczy jednorazowe podpisanie upoważnienia).


Czy polecenie zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczającej ilości środków na rachunku?
Nie, ponieważ polecenie zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej i nie ma możliwości ręcznej ingerencji w dane zawarte w transakcji. Albo transakcja jest realizowana w całości, albo w ogóle.

Czy bank może odmówić przyjęcia upoważnienia do obciążenia rachunku w drodze polecenia zapłaty?
Każdy bank, który zadeklarował swoje uczestnictwo w tej formie rozliczeń ma obowiązek zaakceptować podpisane przez swojego klienta upoważnienie.

Jaka jest maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty?
Jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - 1.000 EURO.W przypadku pozostałych dłużników - 10.000 EURO. Kwoty EURO przeliczane są na złote według kursu średniego EURO, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne.

Czy bank może narzucić swój sposób przetwarzania polecenia zapłaty, np. czy bank Klienta może przetrzymać otrzymane polecenie zapłaty do momentu, kiedy Klient zapewni wystarczającą ilość środków na rachunku?
Nie. Bank, który otrzymał polecenie zapłaty ma obowiązek odpowiedzieć do końca danego dnia, czy polecenie zapłaty zostanie zrealizowane czy nie.

Skąd Klient będzie wiedział, czy faktura została zapłacona poprzez polecenie zapłaty?
Bank klienta ma obowiązek umieszczania danych dotyczących transakcji, które miały miejsce na danym koncie na wyciągu bankowym (dotyczy między innymi płatności w drodze polecenia zapłaty).

Co zrobić, aby uruchomić usługę POLECENIE ZAPŁATY?
Skontaktować się z pracownikami MNI Centrum Usług:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: *777 (połączenie bezpłatne dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego MNI Centrum Usług)
 • wysyłając e-maila pod adres: polecenie_zaplaty@mnitelecom.pl
 • udając się osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Otrzymane oryginały upoważnienia po wypełnieniu należy przesłać na adres:
MNI Centrum Usług S.A.
ul. Potkanowska 54a
26-600 RADOM
z dopiskiem: Polecenie zapłaty

Kiedy bank zacznie realizować polecenie zapłaty?
Po potwierdzeniu przez bank możliwości realizacji polecenia zapłaty, na fakturze pojawi się informacja ’sposób płatności: polecenie zapłaty’. Do czasu otrzymania faktury z taką adnotacją należy regulować rachunki w dotychczasowy sposób.

Jaka jest prowizja od jednego przelewu?
W większości przypadków bank nie pobiera żadnych prowizji. Zależy to oczywiście od banku dłużnika.

Zobacz także: www.poleceniezaplaty.org.pl

 
   Dokumenty | Płatności | O firmie | Dla operatorów | Wskaźniki jakości | Kontakt | Udogodnienia dla niepełnosprawnych | Płatności eCard |    
Infolinia: *777, 801 051 051, 48 384 06 16